OGÓLNE WARUNKI EKSPLOATACJI I PIELĘGNACJI UTWARDZANYCH

POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH

1.WPROWADZENIE

 

            Posadzki są jednym z najbardziej narażonych na zniszczenie elementów hal magazynowych, produkcyjnych, parkingów, obiektów handlowych i innych. Dlatego wymagają też szczególnej ochrony. Wierzchnia warstwa posadzek w trakcie eksploatacji ulega naturalnemu wycieraniu.

            Wykonawca posadzki zastrzega sobie, że warunkiem udzielenia gwarancji na posadzkę jest przestrzeganie poniższych wytycznych eksploatacji i pielęgnacji tych posadzek. Na prawidłowy efekt konserwacji i pielęgnacji utwardzanych posadzek betonowych składa się kilka podstawowych elementów; są jednakowo ważne i w równym stopniu decydują o jakości czyszczenia. Czynnikami decydującymi o jakości czyszczenia są: właściwa konstrukcja stref wejścia, odpowiedni sprzęt do sprzątania, profesjonalne preparaty chemiczne optymalne do danego podłoża, wiedza i umiejętności oraz zaangażowanie personelu sprzątającego.

 

 

2. RODZAJE I ŹRÓDŁA ZABRUDZEŃ ORAZ SPOSOBY ICH OGRANICZENIA

Istotne zabrudzenia to:

 

 • drobiny pyłu i piasku,
 • rozlane ciecze,
 • starte części ogumienia opon,
 • wycieki olejów i paliwa,
 • ślady opon,
 • sól używana do usuwania lodu w okresie zimy w pobliżu bram i wjazdów,
 • wycieki elektrolitu.

Dla ograniczenia źródeł zabrudzeń należy:

 

 • wejścia zaopatrzyć w odpowiednie wycieraczki i prawidłowy system mat,
 • natychmiast usuwać wszystkie rozlane bądź rozsypane substancje i niezwłocznie zmywać nawierzchnię w takim miejscu,
 • unikać ostrych zwrotów, przyśpieszeń i hamowań pojazdów dla minimalizacji ścierania
 • ogumienia. Zaleca się, o ile to możliwe, stosować ogumienie pneumatyczne a nie lite, jako
 • że opony mają zawsze niższą ścieralność niż obręcze pełne.
 • utrzymywać park pojazdów w dobrym stanie technicznym zapewniającym brak wycieków paliwa, olejów, smarów i elektrolitów,
 • systematycznie oczyszczać filtry urządzeń klimatyzacji i wymiany powietrza,
 • nie dopuszczać do przesuwania po posadzce ciężkich ładunków,
 • w okresie zimy ograniczyć zjawisko wnoszenia i wwożenia soli używanej do usuwania lodu na drogach dojazdowych,
 • zabrania się bezpośrednio oddziaływania w sposób ciągły kapiącej lub spływającej wody bezpośrednio po posadzce,
 • środki transportu należy wyposażyć w opony nie pozostawiające śladów- np. Watts Industrial Tyres.

 3. MYCIE POSADZKI

 

Posadzki zabezpieczone impregnatem nie są odporne na działanie wszystkich środków chemicznych. Do mycia nie należy więc stosować środków na bazie kwasów oraz soli i jej roztworów. Zabrania się stosowania rozpuszczalników organicznych, alkoholi oraz glikoli, które uszkadzają wiązania cementowe w betonie. Nie wolno używać do usuwania zabrudzeń rozpuszczalników typu: toluen, aceton, ksylen, trichloroetylen, itp. Należy stosować środki lekko zasadowe o odczynie pH: 7,0-9,0. Istotną rzeczą jest przestrzeganie zasady krótkiego czasu ekspozycji środków chemicznych na powierzchni posadzek. Posadzki powinny być myte (konserwowane) preparatami chemicznymi nie wcześniej niż 21 dni (okresie zimowym 28 dni) od momentu ich wykonania. W okresie dojrzewania posadzki powinna być ona tylko zamiatana (odkurzana) lub myta czystą wodą.


Do mycia używać można ogólnodostępnych detergentów albo preparatów specjalistycznych produkowanych do profesjonalnego czyszczenia nawierzchni przemysłowych. Zawsze należy zapoznać się z informacjami zawartymi w karcie technicznej środka do czyszczenia. Lub konserwacji oraz sprawdzić czy jest on odpowiedni dla posadzek betonowych. Nie każdy środek do podłóg nadaje się do czyszczenia powierzchni cementowych, betonowych.

Takie preparaty, jak i stosowane urządzenia, podano przykładowo poniżej:

Mycie okazjonalne wykonywane jest w czasie eksploatacji posadzki, natychmiast po powstaniu zabrudzenia. Używa się tu np. mopa TTS i wiadra z wyciskarką. Do mycia należy użyć wody z dodatkiem środka specjalistycznego Allkombi w rozcieńczeniu 1 : 400.

Mycie zasadnicze w zależności od stopnia zabrudzenia, lecz nie rzadziej niż raz w tygodniu dokonywane jest z użyciem tego samego środka Allkombi przy użyciu szorowarek ręcznych (np. szorowarka Shark 54 o zasilaniu przewodowym lub akumulatorowym) lub samojezdnych (np. szorowarka Comet 78BM) o zasilaniu akumulatorowym. Rozcieńczenie środka wynosi 1 : 1000. Do czyszczenia mniejszych oraz nawierzchni trudno dostępnych (pod regałami, taśmociągami) można zastosować szorowarkę Comet 35K wyposażoną w opcjonalne ręczne urządzenie natryskowo-ssące.

Mycie specjalne na obszarach zabrudzonych materiałami pędnymi, tłuszczami itp. wykonywane jest w razie potrzeby. Jako środek czyszczący stosuje się środki Alfanol HD Specjal (w rozcieńczeniu 1 : 10 do 1 : 50) lub Effektol (w rozcieńczeniu 1 : 100 do 1 : 50). Do mycia można używać zarówno sprzętu z pkt.3.2, jak i sprzętu ręcznego typu mopy.

Pomimo usunięcia zabrudzeń na powierzchni posadzki mogą pojawić się plamy, odbarwienia bądź inne uszkodzenia, co nie stanowi wady posadzki,

Stosowane maszyny czyszczące nie mogą być wyposażone w szczotki lub twarde pady, które będą rysowały powierzchnię (pady powinny być miękkie bądź średnio-twarde w zależności od stopnia zabrudzenia).

 

4. IMPREGNACJA POSADZKI


Impregnaty akrylowe nakładane na powierzchnię posadzki od razu po jej wykonaniu mają działanie pielęgnujące oraz dodatkowo redukują pylenie i uszczelniają powierzchnie posadzki. W trakcie eksploatacji ulegają one naturalnemu wytarciu, dlatego wymagane jest w zależności od stopnia intensywności eksploatacji nawierzchni, wykonać okresowe impregnowanie płyty betonowej. Zabieg ten ma na celu poprawę parametrów technicznych oraz walorów estetycznych i użytkowych posadzek przemysłowych, powierzchniowo utwardzanych. Czynność ta eliminuje pylenie, i tak jak każda impregnacja materiałem na bazie epoksydu, dodatkowo powierzchniowo utwardza oraz wydłuża żywotność posadzki przemysłowej. Po takim zabiegu posadzka staje się bardziej odporna na ścieranie i na agresję chemiczną oraz charakteryzuje się wysokim połyskiem.

 

5. DYLATACJE

           

Co kilka miesięcy należy wykonać przegląd wykonanych wypełnień dylatacji i ewentualne ubytki, które wynikają z normalnego procesu eksploatacji uzupełnić.

 

6. UWAGI KOŃCOWE

W wytycznych przytoczono jedynie przykładowo preparaty i urządzenia produkowane przez firmy Nordex oraz Strovels Chemi AB, jedne z bardziej znanych firm zajmujących się produkcją sprzętu i środków do utrzymania czystości i impregnacji. Na rynku jest szeroka oferta preparatów i maszyn

czyszczących i od decyzji użytkownika obiektu zależy, które z nich znajdą zastosowanie. W przypadku dużych nawierzchni przemysłowych (> 1 ha), opłacalnym jest powierzenie mycia zasadniczego i specjalnego firmie trudniącej się profesjonalnie utrzymywaniem w czystości hal przemysłowych. Mycie okazjonalne winno jednak zawsze pozostać w zakresie obowiązków personelu hali.

 

NALEŻY PAMIĘTAĆ, IŻ TRWAŁOŚĆ I WYGLĄD POSADZKI W DUŻYM STOPNIU ZALEŻĄ OD STOSOWANIA SIĘ DO NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.

 

W PRZYPADKU NIENALEŻYTEGO UŻYTKOWANIA POSADZKI (Z NARUSZENIEM ZASAD OPISANYCH W OGÓLNYCH WARUNKACH EKSPLOATACJI) ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY POSADZKI

NA PODSTAWIE PODPISANEJ UMOWY WYGASA.

 

*Firma „Nordex”, zajmuje się wytwarzaniem sprzętu i środków czystości do profesjonalnego sprzątania i zabezpieczania posadzek. Jednym z dystrybutorów „Nordex” jest firma „BDT Białostockie Doradztwo Techniczne” w Białymstoku

(15-704), Al. Jana Pawła II 59 lok. 48, tel. kom. 577 677 820, która jest jednocześnie przedstawicielem technicznym firmy „Strovels AB” a także firmą doradczą w zakresie doboru urządzeń i chemii oraz utrzymania czystości w obiektach użyteczności publicznej /tel. nadzór techniczny 577 677 820 Krzysztof Kulasza, email: bdt.biuro@op.pl/,

działającą na terenie całej Polski.